Bạn đã từng gặp tình huống khi chỉnh sửa video trên ứng dụng CapCut, nhưng lại không thể lưu video mà không có logo? Hoặc có khi bạn muốn chia sẻ video của mình nhưng không muốn mọi người thấy  →